• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

MỘT VÀI GỢI Ý GIÚP SINH VIÊN CÔNG TÁC XÃ HỘI TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HÒA BÌNH ÁP DỤNG LÝ THUYẾT PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG TRONG XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO

MỘT VÀI GỢI Ý GIÚP SINH VIÊN CÔNG TÁC XÃ HỘI TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HÒA BÌNH ÁP DỤNG LÝ THUYẾT PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG TRONG XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO

 

Th.s Vũ Thúy Hường - Khoa Xã hội & Nhân văn

thuyhuongsw@gmail.com

TÓM TẮT 

Xóa đói giảm nghèo là một trong những lĩnh vực được rất nhiều nhà nghiên cứu quan tâm và khám phá duới rất nhiều góc độ khác nhau. Tuy nhiên,việc áp dụng lý thuyết phát triển cộng đồng vào xóa đói giảm nghèo là một Phương pháp còn rất mới mẻ ở Việt Nam. Lý thuyết phát triển cộng đồng với Phương thức hoạt động nhằm giúp cho cộng đồng nghèo tự khám phá và tận dụng thế mạnh ngay từ chính cộng đồng của mình hơn là trông chờ từ bên ngoài. Thông qua khảo sát, phân tích và nhận diện vấn đề lý thuyết phát triển cộng đồng giúp sinh viên ngành công tác xã hội có được cái nhìn toàn diện và biết cách vận dụng nó vào trong lĩnh vục xóa đói giảm nghèo tại các cộng đồng cụ thể để đảm bảo sự phát triển bền vũng.

: