• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

RÈN KĨ NĂNG PHÂN TÍCH, CẢM THỤ VĂN HỌC QUA PHẦN THỰC HÀNH PHÂN TÍCH TÁC PHẨM VĂN HỌC CHO SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT HỆ CAO ĐẲNG TIỂU HỌC

RÈN KĨ NĂNG PHÂN TÍCH, CẢM THỤ VĂN HỌC QUA PHẦN THỰC HÀNH PHÂN TÍCH TÁC PHẨM VĂN HỌC CHO SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT HỆ CAO ĐẲNG TIỂU HỌC.

Thạc sỹ Nguyễn Thị Kim Cúc

Khoa Giáo dục Tiểu học, Trường Cao đẳng Sư phạm Ḥòa Bình

TÓM TẮT

Mục tiêu của học phần Văn học trong chương tŕnh dành cho sinh viên khoa Giáo dục Tiểu học xác định sau khi học xong học phần người học biết vận dụng những kiến thức đă học để thực hành giảng dạy môn Tiếng Việt ở Tiểu học, rèn kĩ năng sử dụng tiếng việt, kĩ năng đọc hiểu, cảm thụ tác phẩm văn chương. Muốn làm tốt nhiệm vụ này, ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường Cao đẳng Sư phạm, mỗi sinh viên cầm phải được trang bị những kiến thức cơ bản nhất, những nội dung thực hành và phương pháp tiếp cận tác phẩm phù hợp nhất. Xác định tầm quan trọng của môn học, mối quan hệ mật thiết giữa môn Văn học ở khoa Giáo dục Tiểu học với môn Tiếng Việt ở trường Tiểu học,  bài viêt  đă khảo sát nội dung và thời lượng dành cho thực hành, lựa chọn các thao tác phân tích, thống kê, so sánh,vận dụng sơ đồ tư duy trong giảng dạy. Bài viết đă nhấn mạnh tới sự kết  hợp giữa người dạy và người học, sự tích cực học tập qua hoạt động tự học của sinh viên, sự đa dạng hóa các h́nh thức tổ chức dạy học mang đặc thù bộ môn. Bên cạnh đó bài viết cũng đề xuất việc đổi mới Kiểm tra đánh giá môn học trên cơ sở đánh giá thường xuyên và đánh giá quá tŕnh, giữa học lư thuyết và trải nghiệm sáng tạo, luôn động viên khuyến khích người học chủ động kiếm t́m tri thức...Mục đích của những t́m ṭi, đổi mới là mong muốn đào tạo được những sinh viên tiểu học có năng lực, vững vàng khi ra trường .

 

: