• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Trung tâm NNTH & KNNN

  • Văn phòng: Tầng 1 – Dãy nhà 5 tầng
  • Điện thoại: 02183.858.955
  • Email: tocntt.c23@gmail.com

Thông báo mở lớp can thiệp sớm và giáo dục hoà nhập cho các trẻ có dạng khó khăn trong quá trình phát triển

Thông báo mở lớp can thiệp sớm và giáo dục hoà nhập cho các trẻ có dạng khó khăn trong quá trình phát triển

Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập

TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÒA NHẬP (2018- Nay)

: