• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

MỘT SỐ KỸ NĂNG SỬ DỤNG TRANH ẢNH, MẪU VẬT TRONG DẠY HỌC SINH HỌC Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

MỘT SỐ KỸ NĂNG SỬ DỤNG TRANH ẢNH, MẪU VẬT TRONG DẠY HỌC SINH HỌC Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

 

Thạc sĩ Nguyễn Vũ A Sa

Khoa Tự nhiên và Công nghệ

TÓM TẮT

Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực là nhiệm vụ quan trọng trong Giáo dục và Đào tạo hiện nay. Sách giáo khoa Sinh học ở trường THCS hiện nay, kênh hình là một trong những nội dung quan trọng. Việc khai thác kênh hình hiệu quả góp phần cho học sinh dễ dàng nhận thức, tạo hứng thú cho học sinh trong tiết học, đồng thời đáp ứng yêu cầu mới phương pháp giảng dạy trong giai đoạn hiện nay. Bài viết xin trình bày cơ sở khoa học, nội dung và một số kỹ năng sử dụng tranh ảnh, mẫu vật trong dạy học sinh học ở trường THCS.

: