• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

MỐI QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA ĐỘC LẬP DÂN TỘC GẮN LIỀN VỚI CHỦ NGHĨA XÃ HỘI TRONG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

MỐI QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA ĐỘC LẬP DÂN TỘC GẮN LIỀN VỚI CHỦ NGHĨA XÃ HỘI TRONG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH


Cử nhân: Hà Thị Vân Hòa

Tổ : Lý luận Chính trị

Email: Havanhoacdsp@gmail.com

TÓM TẮT

Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là luận điểm trung tâm trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh, nó xâm nhập và xuyên suốt toàn bộ hệ thống tư tưởng của Người qua các thời kì cách mạng và trên các lĩnh vực. Con đường cách mạng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là lý tưởng cao cả nhất của mọi thời đại nhằm giải phóng dân tộc, xã hội và con người một cách triệt để. Độc lập dân tộc là điều kiện tiên quyết, là tiền đề đi tới chủ nghĩa xã hội. Chủ nghĩa xã hội là mục tiêu hướng tới, là cơ sở đảm bảo vững chắc độc lập dân tộc. Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là bài học lớn xuyên suốt tiến trình cách mạng Việt Nam, là con đường duy nhất đúng mà Đảng ta và dân tộc Việt Nam đã lựa chọn. Vì vậy, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội chính là điều kiện đảm bảo cho sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa ở nước ta thành công.

: