• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Ngành Trung cấp Hành chính - Văn thư

Sinh viên theo học chuyên ngành Trung cấp Hành chính - Văn thư sẽ được trang bị những kiến thức nền tảng và hệ thống về hành chính học; văn thư và nghiệp vụ văn phòng. Đạt các kiên thức chuyên ngành về quản lý công sở; quản lý hành chính nhà nước và công tác lưu trữ trong cơ quan nhà nước.

 

Nắm vững nội dung quản lý nhà nước trên lĩnh vực kinh tế; văn hóa – xã hội; giáo dục – y tế; an ninh – quốc phòng. Các kiến thức về lịch sử hành chính Việt Nam và tổ chức bộ máy hành chính nhà nước. Đạt kiến thức khoa học quản lý; nghiệp vụ về thư ký văn phòng và kiến thức sử dụng các phương tiện kỹ thuật truyền thông hiện đại và truyền thống của hoạt động quản lý hành chính nhà nước, quản lý công sở.

Được trang bị các kỹ năng về công tác văn thư, lưu trữ nh: soạn thảo văn bản; quản lý và giải quyết văn bản đi, đến, văn bản nội bộ, văn bản bảo mật; kỹ năng lập hồ sơ và quản lý dấu cơ quan; phân loại tài liệu; xác định giá trị tài liệu, bảo quản và tổ chức tài liệu lưu trữ. Có các kỹ năng về quản lý hành chính nhà nước; về tổ chức và điều hành công sở; tổ chức lao động văn phòng, khai thác và sử dụng tài nnguyên trên internet. Có kỹ năng sử dụng các phần mêm tin học văn phòng và các phần mêm chuyên biệt về quản lý văn bản, hành chính, nhân sự...và các thiết bị văn phòng.

Sinh viên tốt nghiệp ngành Trung cấp Hành chính văn thư có thể đảm nhiệm các vị trí sau: Nhân viên hành chính, văn thư; nhân viên lưu trữ; thư ký tổng hợp và các chức danh khác tại văn phòng các ban, ngành, uỷ ban nhân dân các cấp, các cơ quan nhà nước, các cơ quan hành chính sự nghiệp và các doanh nghiệp. Làm việc trong các tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội nghề nghiệp. Tham gia quản lý hành chính nhà nước về một số lĩnh vực kinh tế - xã hội ở cơ sở. Có đủ khả năng học tập ở trình độ cao hơn.

: