• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Tiếng anh khóa 19(2010-2013)

Khung chương trình dành cho Ban Tiếng Anh

 

 

TT Học phần Số HT Số tiết Kỳ I Kỳ 2 Kỳ 3 Kỳ 4 Kỳ 5 Kỳ 6 Ghi chú
  I. Khối kiến thức Giáo dục đại cương
1 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin 5 75   5          
2 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 30     2        
3 Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản VN 3 45       3      
4 Giáo dục thể chất   90     2 2 2    
5 Giáo dục quốc phòng   135 QS 3     3    
6 Cơ sở văn hoá Việt Nam 4 60     4        
7 Nhập môn ngôn ngữ học 4 60 4            
8 Lịch sử văn minh thế giới 3 45         3    
9 Nhập môn tin học 3 45 3            
10 Tiếng Việt thực hành 3 45 3            
11 Tin học thực hành 3 45   3          
  II. Khối kiến thức Giáo dục chuyên nghiệp
  * Kiến thức Cơ sở ngành                  
12 Việt ngữ học 4 60 4            
13 Thực hành tiếng 1 8 120 8            
14 Thực hành tiếng 2 8 120   8          
15 Ngữ pháp 1 3 45 3            
16 Ngữ pháp 2 3 45   3          
17 Ngữ âm thực hành 3 45 3            
18 Từ vựng thực hành 3 45   3          
19 Đất nước học 3 45   3          
20 Kỹ năng nghe hiểu 1 3 45     3        
21 Kỹ năng nghe hiểu 2 3 45       3      
22 Kỹ năng nói 1 3 45     3        
23 Kỹ năng nói 2 3 45       3      
24 Kỹ năng đọc hiểu 1 3 45     3        
25 Kỹ năng đọc hiểu 2 3 45       3      
26 Kỹ năng viết 1 3 45     3        
27 Kỹ năng viết 2 3 45       3      
28 Kỹ năng viết 3 3 45         3    
29 * Kiến thức Chuyên ngành                  
30 Tiếng Anh văn phòng 4 60     4        
31 Tiếng Anh kinh tế thương mại 1 4 60       4      
32 Tiếng Anh kinh tế thương mại 2 7 105         7    
33 Tiếng Anh kinh tế thương mại 3 7 105           7  
34 Tiếng Anh du lịch 1 4 60       4      
35 Tiếng Anh du lịch 2 7 105         7    
36 Tiếng Anh du lịch 3 7 105           7  
37 Thư tín giao dịch 3 45     3        
38 Thuyết trình 3 45           3  
39 Dịch nói 1 3 45     3        
40 Dịch nói 2 3 45       3      
41 Dịch nói 3 3 45         3    
42 Dịch viết 1 3 45       3      
43 Dịch viết 2 3 45         3    
44 Dịch viết 3 3 45           3  
45 Tiểu luận (Thực tập tốt nghiệp) 5 75           5  
  Cộng 161   28 28 30 31 31    

 

: