• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Tin học ứng dụng khóa 19 (2010-2013)

Khung chương trình dành cho ban Tin học ứng dụng

 

TT  Học phần Số HT Số tiết Kỳ I Kỳ 2 Kỳ 3 Kỳ 4 Kỳ 5 Kỳ 6 Ghi chú
I. Khối kiến thức Giáo dục đại cương
1 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin 5 75   5          
2 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 30     2        
3 Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản VN 3 45       3      
4 Ngoại ngữ 10 150 5 5          
5 Giáo dục thể chất   90       2 2 2  
6 Giáo dục quốc phòng   135 QS   3 3      
7 Toán cao cấp A1 5 75 5            
8 Toán cao cấp A2 5 75   5          
9 Vật lý đại cương ( ĐHĐC) 5 75 5           1 Thực hành
10 Tiếng Anh Tin học 4 60     4        
  II. Kiến thức cơ sở ngành
11 Tin học đại cương 5 75   5          
12 Kỹ thuật điện tử 3 45 3            
13 Toán rời rạc 4 60   4          
14 Lôgíc học 2 30 2            
15 Điện tử số 3 45       3      
16 Xác suất thống kê 3 45         3    
17 Phương pháp tính 3 45       3      
18 Tối ưu 3 45         3    
19 Lý thuyết mạch 3 45     3        
  III. Kiến thức chuyên ngành
20 Tin học văn phòng 3 45 3            
21 Lập trình có cấu trúc 4 60   4          
22 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 3 45     3        
23 Lập trình C 6 90     6        
24 Lập trình hướng đối tượng 6 90         6    
25 Kiến trúc máy tính 3 45       3      
26 Ngoại vi và ghép nối 3 45         3    
27 Hệ điều hành 3 45 3            
28 Mạng máy tính 3 45           3  
29 Cơ sở dữ liệu 4 60         4    
30 Phân tích thiết kế hệ thống 3 45       3      
31 Lập trình trên Windows 7 105     7        
32 Công nghệ thiết bị mạng 3 45       3      
33 Đồ hoạ máy tính 3 45       3      
34 Bảo trì hệ thống 4 60           4  
35 Vi xử lý và hợp ngữ 5 75         5    
36 Thực tập tốt nghiệp 10 150           10 5 tuần
37 Bài tập cuối khoá 6 90           6  
  Cộng 147   26 28 28 26 26 25  

 

: