• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Quản trị văn phòng - Lưu trữ học K19(2010-2013)

Khung chương trình dành cho ban Quản trị văn phòng - Lưu trữ học

 

 

TT Học phần Số HT Số tiết Kỳ I Kỳ 2 Kỳ 3 Kỳ 4 Kỳ 5 Kỳ 6 Ghi chú
  I. Khối kiến thức Giáo dục đại cương
1 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin 5 75   5          
2 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 30     2        
3 Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản VN 3 45       3      
4 Ngoại ngữ 10 150 5 5          
5 Giáo dục thể chất   90       2 2 2 Thi kỳ 6
6 Giáo dục Quốc phòng   135 QS       3 3  
7 Tin học cơ sở 4 60 4            
8 Toán cho KHXH& NV 3 45   3          
9 Dân tộc học đại cương 3 45 3            
10 Cơ sở Văn hóa Việt Nam 3 45 3            
11 Địa lý Kinh tế Xã hội đại cương 3 45   3          
12 Pháp luật Đại cương 3 45 3            
13 Khoa học môi trường 3 45           3  
14 Tiếng Việt thực hành 3 45   3          
15 Xã hội học đại cương 3 45     3        
16 Kinh tế học đại cương 3 45       3      
17 Lịch sử văn minh thế giới 4 60         4    
18 Tiến trình văn học Việt Nam 3 45 3            
  II. Khối kiến thức Giáo dục CN
  * Kiến thức cơ sở ngành                  
19 Tiến trình lịch sử Việt Nam 4 60 4            
20 Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam 4 60   4          
21 Hành chính học đại cương 3 45 3            
22 Luật hành chính Việt  Nam 3 45   3          
23 Luật Nhà nước Việt  Nam 3 45     3        
24 Văn bản quản lý nhà nước và kỹ thuật soạn thảo 4 60     4        
25 Kỹ năng giao tiếp trong QL hành chính nhà nước 3 45     3        
26 Quản trị hành chính văn phòng 4 60     4        
27 Nghiệp vụ công tác văn thư 2 30       2      
  * Kiến thức ngành                  
28 Lược sử văn bản và công tác văn thư Việt Nam 2 30       2      
29 Tổ chức lao động khoa học và trang bị văn phòng 2 30         2    
30 Thông tin phục vụ lãnh đạo và quản lý 2 30     2        
31 Nghiệp vụ thư ký văn phòng 3 45       3      
32 Nghiệp vụ kế toán văn phòng 2 30         2    
33 Nhập môn lưu trữ học 1 15   1          
34 Phân loại khoa học tài liệu phông chữ quốc gia 2 30     2        
35 Xác định giá trị tài liệu lưu trữ  và bổ                
  sung tài liệu lưu trữ 3 45       3      
36 Thống kê và tổ chức công cụ tra cứu                  
  khoa học tài liệu lưu trữ 3 45     3        
37 Kỹ thuật bảo quản tài liệu lưu trữ 2 30         2    
38 Tổ chức và sử dụng tài liệu lưu trữ 2 30       2      
39 Lưu trữ tài liệu nghe nhìn 3 45       3      
40 Lưu trữ tài liệu khoa học kỹ thuật 2 30         2    
41 Công bố tài liệu lưu trữ 2 30           2  
42 Công tác văn thư, lưu trữ của các tổ chức                
  Đảng và Đoàn thể 3 45         3    
43 Công tác văn thư, lưu trữ của các Doanh nghiệp 2 30           2  
44 Tiêu chuẩn hóa trong công tác lưu trữ 2 30         2    
45 Quản lý nhà nước trong công tác lưu trữ 1 15           1  
46 Lịch sử lưu trữ Việt Nam và Thế giới 3 45           3  
47 Các phương pháp chỉnh lý khoa học kỹ                
  thuật tài liệu lưu trữ 1 15           1  
48 Tin học ứng dụng trong quản trị văn                  
  phòng, lưu trữ 5 75         5    
  * Kiến bổ trợ                  
49 Thư viện học đại cương 2 30       2      
50 Thông tin học đại cương 2 30         2    
51 Lưu trữ tài liệu điện tử 1 15           1  
52 Tiếng Anh chuyên ngành 3 45     3        
  *  Thực tập và thi tốt nghiệp                  
53 Thực tập 1 3         3      
54 Thực tập 2 6             6  
55 Thi tốt nghiệp                  
  Cộng 153   28 27 29 28 29 24  

 

: