• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP SƯ PHẠM TIỂU HỌC

CHUẨN ĐẦU RA

NGÀNH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP SƯ PHẠM TIỂU HỌC

(Ban hành kèm theo quyết định số        /QĐ-CĐSP ngày      tháng 11 năm 2015

của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình)

 

  1. Kiến thức

1.1 . Kiến thức chung

- Đạt được kiến thức chung về chính trị, giáo dục pháp luật.

- Hiểu biết về hệ thống giáo dục quốc dân, có năng lực tìm hiểu về đối tượng, môi trường giáo dục, công tác tổ chức quản lý trong ngành giáo dục và nhà trường hiện nay.

- Có kiến thức cơ bản về rèn luyện sức khoẻ, thể chất, quốc phòng an ninh, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Nắm vững phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục để có thể tự học, tự nghiên cứu nâng cao trình độ.

- Trình độ ngoại ngữ: Đạt trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam. (Áp dụng từ năm học 2015-2016).

- Đạt trình độ tin học: Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định số 03/2014/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

: