• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Ban hành quyết định chuẩn đầu ra 2010

Thực hiện thông báo của Bộ Giáo Dục và đào tạo, trường CĐSP Hoà Bình đã hoàn thành chuẩn đầu ra như sau:

 

SỞ GD & ĐT HÒA BÌNH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Số: 20 /QĐ-SP-KT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hòa Bình, ngày 27 tháng  01 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo hệ chính quy

Trình độ Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp

 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HÒA BÌNH

Căn cứ Thông tư số 14/2009/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 28/05/2009 về việc ban hành Điều lệ Trường Cao đẳng;

Căn cứ Thông tư 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/05/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân; Chỉ thị số 7823/CT-BGDĐT ngày 27/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục Đại học năm học 2009-2010;

Căn cứ Kết luận của Hội đồng Khoa học và Đào tạo họp ngày 13/01/2010;

Xét đề nghị của trưởng phòng Đào tạo – NCKH; phòng TTr -KT-ĐBCL,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo hệ chính quy của 20 ngành đào tạo trình độ Cao đẳng và 03 ngành đào tạo trình độ Trung cấp chuyên nghiệp (Kèm theo nội dung quy định chuẩn đầu ra của từng ngành đào tạo).

Điều 2. Chuẩn đầu ra này được áp dụng cho các ngành đào tạo Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy kể từ năm học 2009 – 2010.

Điều 3. Căn cứ Chuẩn đầu ra được ban hành, các khoa, tổ chuyên môn trực thuộc, các cá nhân, đơn vị liên quan, tổ chức triển khai thực hiện và tiếp tục rà soát, điều chỉnh, xây dựng các chương trình đào tạo nhằm đạt chuẩn đầu ra về kiến thức, kỹ năng, thái độ và vị trí làm việc của sinh viên sau khi tốt nghiệp của các ngành đào tạo.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các ông (bà) trưởng phòng, khoa, tổ chuyên môn trực thuộc, các giảng viên, cán bộ quản lý, học sinh, sinh viên và các cá nhân, đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.

: