• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Đánh giá, xếp loại thể lực học sinh, sinh viên năm học 2016- 2017

Đánh giá, xếp loại thể lực học sinh, sinh viên năm học 2016 – 2017

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÒA BÌNH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM 

Số: 141 /KH-CĐSP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Hòa Bình, ngày 18 tháng 4 năm 2017

KẾ HOẠCH

Đánh giá, xếp loại thể lực học sinh, sinh viên năm học 2016 – 2017                  

Căn cứ Quyết định số 53/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18/9/2008 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành “Quy định về việc đánh giá, xếp loại thể lực học sinh, sinh viên”;

Thực hiện Công văn số 552/SGD&ĐT-CTTT ngày 07/4/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại thể lực học sinh, sinh viên.

Nhà trường xây dựng Kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích

- Xác định thể lực của học sinh, sinh viên trong nhà trường.

- Điều chỉnh nội dung, phương pháp giáo dục thể chất cho phù hợp với lứa tuổi học sinh, sinh viên.

- Làm cơ sở để thực hiện Đề án tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị thể dục thể thao trong nhà trường giai đoạn 2017 – 2020.

- Đẩy mạnh thường xuyên rèn luyện thân thể, nâng cao sức khỏe để học tập, xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

2. Yêu cầu

- Đánh giá thể lực của học sinh, sinh viên phải phù hợp với lứa tuổi, giới tính.

- Lựa chọn các nội dung đánh giá phải phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị của nhà trường.

II. NỘI DUNG

1. Nội dung kiểm tra: 04 nội dung

+ Bật xa tại chỗ

+ Nằm ngửa gập bụng

+ Chạy 30 m xuất phát cao

+ Chạy tùy sức 5 phút

(Tiêu chuẩn đánh giá được thực hiện theo Quyết định số 53/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18/9/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

2. Thời gian kiểm tra: ngày 04 và 05/5/2017 (vào ngày thứ năm, thứ sáu)

- Buổi sáng: từ 7h30 đến 11h00; Buổi chiều: từ 14h00 đến 17h00

- Ngày 04/5/2017 kiểm tra nội dung bật xa tại chỗ và nằm ngửa gập bụng (tại hội trường đa năng).

- Ngày 05/5/2017 kiểm tra nội dung chạy 30m xuất phát cao và chạy tùy sức 5 phút (tại sân vận động).

* Họp thống nhất hình thức tổ chức thực hiện: 16h00 ngày 28/4/2017 tại phòng họp tầng 3 nhà hiệu bộ (sau phần họp giao ban).

Thành phần: Ban Giám hiệu, Phòng CTHSSV, Phòng Hành chính- QT, bộ phận y tế, tổ GDQP&GDTC, Bí thư Đoàn TN, lãnh đạo các khoa có sinh viên đang học.

3. Cách thức tổ chức đánh giá: mỗi HSSV được đánh giá với 04 nội dung ở trên.

III. VỀ KINH PHÍ

  1. Đối với giảng viên, giảng viên kiêm nhiệm, GVCN: Quy đổi theo số tiết dạy (mỗi buổi được tính 04 tiết).
  2. Đối với nhân viên hành chính: thực hiện theo nhiệm vụ giờ làm việc hành chính.
  3. Các chi phí khác: Các đơn vị tự lập dự trù trình Hiệu trưởng phê duyệt (nước uống cho giám khảo, bình nước lọc cho HSSV).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tổ GDQP-AN&GD thể chất xây dựng tiêu chí đánh giá, bố trí giảng viên đánh giá với 04 nội dung, lựa chọn sân bãi, kẻ vạch, biển số và đề nghị các trang thiết bị cần thiết (liên hệ phòng CTHSSV lấy danh sách HSSV để xây dựng tiêu chí đánh giá, tổ chức họp thống nhất cách thức thực hiện trước khi họp với lãnh đạo nhà trường).

2. Các khoa có trách nhiệm đôn đốc, tập hợp học sinh, sinh viên theo kế hoạch (mỗi khoa cử 01 GV chủ nhiệm để đôn đốc HSSV).

3. Phòng Công tác HSSV xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng khoa, lớp tham gia kiểm tra thể lực. Tổng hợp, báo cáo kết quả thể lực của HSSV theo quy định.

4. Phòng Hành chính- Quản trị chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, nước uống và cử cán bộ y tế tham gia. (có đề nghị chi tiết của tổ GDTC).

5. Đoàn TN: cử 10 sinh viên tình nguyện hỗ trợ cùng với bộ phận y tế của Nhà trường.

Trên đây là Kế hoạch đánh giá, xếp loại thể lực HSSV năm học 2016 - 2017 của Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình. Yêu cầu lãnh đạo các đơn vị, giáo viên chủ nhiệm quán triệt, triển khai  thực hiện Kế hoạch này nghiêm túc, đạt hiệu quả cao, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2016- 2017./.

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu ( để chỉ đạo);

- Đoàn TN (phối hợp);

- Các đơn vị khoa, tổ, phòng liên quan (gửi email);

- Website Trường;

- Phòng Thanh tra (lưu minh chứng);

- Lưu: VT, Phòng  TC-CTHSSV.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

 

Bùi Thị Kim Tuyến

 

TẬP TIN ĐÍNH KÈM

1. Quyết định Ban hành quy định về đánh giá, xếp loại thể lực học sinh sinh viên

2. Quyết định Thành lập Ban chỉ đạo, tổ chức đánh giá thể lực

3. Lịch xếp lớp

4. Kế hoạch đánh giá thể lực

5. Danh sách học sinh sinh viên

: