• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Kế hoạch công tác HSSV năm học 2016-2017

Kế hoạch Công tác học sinh sinh viên năm học 2016 – 2017

Căn cứ Quy chế HSSV các trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Căn cứ Công văn số 3836/BGDĐT-CTHSSV ngày 08/8/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” trong các trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy;

Căn cứ nhiệm vụ năm học 2016- 2017 của Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình;

Nhà trường xây dựng Kế hoạch công tác HSSV năm học 2016 - 2017 cụ thể như sau:

 {pdf}images/2016/pdf/Ke hoach cong tac HSSV nam hoc 2016- 2017.pdf|width:650|height:800{/pdf}

: