• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Thông tin hỗ trợ kỳ thi quốc gia năm 2017

THÔNG TIN HỖ TRỢ KỲ THI THPT QUỐC GIA VÀ CÔNG TÁC TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NĂM 2017

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HÒA BÌNH                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                Hòa Bình, ngày 20 tháng 3 năm 2017

 

BÁO CÁO

THÔNG TIN HỖ TRỢ KỲ THI THPT QUỐC GIA

 VÀ CÔNG TÁC TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NĂM 2017

Tên đơn vị: Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình

Họ tên người phụ trách giải đáp thắc mắc:

  1. Bùi Thị Hương – Trưởng phòng Quản lý Đào tạo. Điện thoại: 0164.739.5599
  2. Bùi Thị Hằng Thơ – Phó trưởng P. Quản lý Đào tạo. Điện thoại: 0942.714503
  3. Bùi Thị Giang – Cán bộ P. Quản lý Đào tạo. Điện thoại: 0912.858836
  4. Nguyễn Thị Thanh Huyền Cán bộ P.Quản lý Đào tạo. Điện thoại: 0982.243086

Số điện thoại cố định: 02183. 858932

Fax:02183.858025/02183.858245

Emailphongdaotao.c23@gmail.com

Địa chỉ website của đơn vị: cdsphoabinh.edu.vn

Nơi nhận:

- Vụ GDĐH (để báo cáo và chỉ đao);

- Đăng tải Website (để thực hiện);

- Lưu: VT, HĐTS (10b), TTr-KT&ĐBCL.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

                          

 Bùi Thị Kim Tuyến

 

 

: