• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Hướng dẫn sinh hoạt chuyên đề năm 2017

Thực hiện Văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 23/5/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh nếp sống văn minh, văn hóa công sở”.

 

ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH
ĐẢNG ỦY TRƯỜNG CĐSP HÒA BÌNH
*
Số 07 -HD/ĐU
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
 
Hòa Bình, ngày 24  tháng 02 năm 2017

HƯỚNG DẪN

Học tập chuyên đề tại các chi bộ trực thuộc năm 2017

Thực hiện Văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 23/5/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh nếp sống văn minh, văn hóa công sở”

Ban Chấp hành Đảng bộ Trường CĐSP Hòa Bình xây dựng hướng dẫn học tập chuyên đề tại các chi bộ trực thuộc năm 2017, cụ thể:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền thường xuyên, sâu rộng, một cách hệ thống chuyên đề nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội nhận thức sâu sắc hơn nữa về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nhận thấy rõ những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

2. Cấp ủy, các chi bộ trực thuộc, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nghiêm túc học tập, quyết tâm làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; gắn với thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 29-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh nếp sống văn minh, văn hóa công sở”, đồng thời giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc, nổi cộm của cơ quan, đơn vị.

3. Tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội về những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và những gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác.

II. NỘI DUNG CƠ BẢN CÁC CHUYÊN ĐỀ

Quý 1:

- Tháng 1/2017: tham gia hội nghị học tập quán triệt các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nội dung chủ yếu Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Viết bài thu hoạch sau khi đã được tiếp thu.

- Tháng 3/2017: Tổ chức sinh hoạt chuyên đề về “ Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (lựa chọn nội dung trọng tâm, liên quan đến công việc để tuyên truyền- Tài liệu tham khảo kèm theo).

Quý 2:

Sinh hoạt chuyên đề: Nêu cao tính chuẩn mực, gương mẫu của cán bộ, giáo viên, nhân viên đối với học sinh- sinh viên thông qua việc nâng cao nhận thức chính trị, trau dồi đạo đức nghề nghiệp và phẩm chất đạo đức, lối sống (Căn cứ theo chuẩn về đạo đức nhà giáo (Ban hành kèm theo quyết định số 530/QĐ-CĐSP ngày 09/10/2012 của Hiệu trưởng trường CĐSP Hòa Bình về ban hành Quy tắc ứng xử trong nhà trường và Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo); gắn với một số nội dung trọng tâm nhằm thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh nếp sống văn minh, văn hóa công sở”.

Quý 3:

Sinh hoạt chuyên đề: Phong cách làm việc dân chủ, khoa học, kỹ lưỡng, cụ thể, tới nơi tới chốn (các chi bộ chủ động xây dựng nội dung cho phù hợp với công việc được giao).

Quý 4:

Đánh giá kết quả sinh hoạt chuyên đề. Giới thiệu tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu xuất sắc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Nghị quyết số 04-NQ/TW, Chỉ thị số 29-CT/TU.

III. TÀI LIỆU HỌC TẬP

1.02 cuốn tài liệu do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh biên soạn, phát hành:

- “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” – Tài liệu nghiên cứu phục vụ triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

- “Hỏi – đáp về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” – Tài liệu dành cho đảng viên, đoàn viên, hội viên và tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân.

2.Các tài liệu do Ban Tuyên giáo Tỉnh biên soạn, hướng dẫn thực hiện (nếu có).

3. Tài liệu chuyên đề hàng năm (nếu có).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cấp ủy, các chi bộ trực thuộc căn cứ kế hoạch để tổ chức triển khai sinh hoạt chuyên đề năm 2017 (sổ sinh hoạt chuyên đề ghi riêng, không lồng ghép với sổ ghị nghị quyết của chi bộ).

2. Các đơn vị trực thuộc, Công đoàn, Đoàn TN căn cứ kế hoạch tổ chức quán triệt về nội dung chuyên đề tới toàn thể cán bộ viên chức và người lao động nghiêm túc thực hiện những vấn đề trọng tâm liên quan đến thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

3. Báo cáo kết quả sinh hoạt chuyên đề, giới thiệu tập thể, cá nhân tiêu biểu gửi về thường trực Đảng ủy vào thời gian đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2017 (số lượng tập thể và đảng viên đề nghị biểu dương bằng số lượng xét khen thưởng cuối năm)./.

Nơi nhận:

- Đảng ủy Khối(để báo cáo),                   

- Cấp ủy;

- Các chi bộ trực thuộc;

- Công đoàn, Đoàn TN;

- Trang Thông tin điện tử Trường;

- Lưu TTĐU (Ng. Hà).

T/M BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

(Đã ký)

 

 

Bùi Thị Kim Tuyến

 

 

 

 

 

 

 

 

(TOÀN BỘ CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN NẰM TRONG TẬP TIN ĐÍNH KÈM)

Калькулятор расчета пеноблоков смотрите на этом ресурсе
Все о каркасном доме можно найти здесь http://stroidom-shop.ru
Как снять комнату в коммунальной квартире смотрите тут comintour.net Как правильно варикоз лечить
: