• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Kế hoạch triển khai thực hiện công tác dân vận trong cấp ủy năm 2016

ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH 
ĐẢNG ỦY TRƯỜNG CĐSP HÒA BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 10b -KH/ĐU

Hòa Bình, ngày 19 tháng 02  năm 2016

 


KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện công tác dân vận trong cấp ủy năm 2016

Thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 23/6/2013 của BCHTW Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng vcông tác dân vận trong tình hình mới” và Chương trình công tác của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hòa Bình năm 2016. Đảng ủy trường Cao đẳng Sư phạm xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện công tác dân vận năm 2016 như sau:

I. MỤC ĐÍCH

1. Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm, bồi dưỡng và nâng cao năng lực công tác dân vận cho các cơ quan nhà nước, chính quyền, công chức, viên chức nhà nước trong giai đoạn hiện nay: “Công tác dân vận là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên các đoàn thể nhân dân, cán bộ, chiến sĩ LLVT. Trong đó, Đảng lãnh đạo, chính quyền tổ chức thực hiện, Mặt trận, đoàn thể làm tham mưu và nòng cốt”.

2. Tuyên truyền, phổ biến Luật bầu cử, Luật tổ chức HĐND, các văn bản của Nhà nước liên quan đến công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 tới toàn thể CBVC và HSSV.

3. Tăng cường quản lý, rèn luyện, trách nhiệm làm dân vận của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đổi mới lề lối làm việc, xây dựng đạo đức công vụ, tác phong phục vụ nhân dân; tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện phong cách “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin"; tích cực đấu tranh chống tệ quan liêu, sách nhiễu, hách dịch, cửa quyền trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là các cơ quan, đơn vị có quan hệ trực tiếp với nhân dân.

4. Tăng cường phối hợp giữa chính quyền các tổ chức Công đoàn, Đoàn TN nhằm củng cố lòng tin của CBVC, HSSV với Đảng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập hợp và vận động cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và HSSV thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực hưởng ứng và tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh Hòa Bình, Đại hội Đảng bộ nhà trường đã đề ra.

II. NỘI DUNG

Để thực hiện có hiệu quả công tác dân vận trong nhà trường năm 2016, Cấp ủy, chính quyền cần tập trung chi đạo tốt một số nội dung chủ yếu sau:

1. Tiếp tục quán triệt thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của BCHTW Đảng (khóa XI) về “tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư TW Đảng “về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp" và các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về công tác dân vận. Đồng thời, xây dựng kế hoạch triển khai việc bồi dưỡng, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức của tại nhà trường về quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác dân vận trong tình hình mới; tránh mọi tư tưởng coi thường dân, áp đặt, lợi dụng quyền hạn để sống, làm việc xa dân, mưu cầu lợi ích cho riêng cá nhân.

2. Tuyên truyền, phổ biến Luật bầu cử, Luật tổ chức HĐND, các văn bản của Nhà nước liên quan đến công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 tới toàn thể CBVC và HSSV.

3. Về cải cách hành chính: Tập trung rà soát, kiểm tra, thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực chuyên môn. Xây dựng và thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở, ứng xử nhà giáo, chấn chỉnh thái độ phục vụ CBVC, HSSV, thực hiện phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân” trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải gương mẫu thực hiện. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011- 2020 và các văn bản chỉ đạo triển khai của Trung ương, của tỉnh.

4. Nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với CBVC và HSSV theo định kỳ và giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại của CBGV và HSSV; tăng cường cán bộ, công chức có năng lực, trình độ, am hiểu pháp luật, kiến thức xã hội để làm công tác tiếp công dân; định kỳ đánh giá chất lượng công tác tiếp dân để không ngừng hoàn thiện công tác này. Quan tâm giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo; tăng cường nắm bắt tình hình cơ sở, phát hiện và giải quyết kịp thời những bức xúc, nổi cộm liên quan quyền và lợi ích hợp pháp của CBVC, người học theo quy định của pháp luật.

5. Tăng cường triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước về dân tộc, tôn giáo. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động CBVC, HSSV có đạo và các tổ chức tôn giáo sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo theo đúng quy định của pháp luật; giải quyết kịp thời các vụ việc có liên quan đến vấn đề dân tộc và tôn giáo.

6. Cần có sự chỉ đạo, phối hợp với Công đoàn, Đoàn TN để thường xuyên đôn đốc, kiểm tra và giám sát việc thực hiện công tác dân vận trong nhà trường.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Chi bộ  Tổ chức- Thanh tra

Chủ động tham mưu, đề xuất với Cấp ủy, Ban Giám hiệu chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận chính quyền trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục quán triệt thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của BCHTW Đảng (khóa XI) về “tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư TW Đảng “về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp" và các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về công tác dân vận.

Tuyên truyền, phổ biến Luật bầu cử, Luật tổ chức HĐND, các văn bản của Nhà nước liên quan đến công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 tới toàn thể CBVC và HSSV.

Triển khai thực hiện công tác tiếp dân theo quy định của Nhà trường. Theo dõi việc đối thoại trực tiếp giữa CBVC, HSSV với lãnh đạo nhà trường thông qua Tuần sinh hoạt công dân hàng năm theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo, phát hiện và giải quyết kịp thời những bức xúc, nổi cộm liên quan quyền và lợi ích hợp pháp của CBVC, người học theo quy định của pháp luật.

Triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước về dân tộc, tôn giáo. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động CBVC, HSSV có đạo và các tổ chức tôn giáo sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo theo đúng quy định của pháp luật; giải quyết kịp thời các vụ việc có liên quan đến vấn đề dân tộc và tôn giáo.

2. Các chi bộ trực thuộc

Tăng cường sự chỉ đạo, điều hành và đề cao trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu chi bộ trong việc tổ chức thực hiện công tác dân vận.

Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với toàn thể CBVC, HSSV trước, trong và sau bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Làm tốt công tác tư tưởng tới toàn thể CBVC, HSSV để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhà trường nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Trên đây là Kế hoạch dân vận của Cấp ủy năm 2016, yêu cầu các chi bộ tổ chức triển khai thực hiện.

Nơi nhận:
- Đảng ủy (b/c);

- Các chi bộ;
- Lưu: VT, UBKT, TTĐU.

TM. BTV ĐẢNG ỦY
PHÓ BÍ THƯ 


(Đã ký)
Đào Anh Tuấn

Калькулятор расчета пеноблоков смотрите на этом ресурсе
Все о каркасном доме можно найти здесь http://stroidom-shop.ru
Как снять комнату в коммунальной квартире смотрите тут comintour.net Как правильно варикоз лечить
: