• Font size:
 • Decrease
 • Reset
 • Increase

Ban giám hiệu

 • Văn phòng:
 • Điện thoại:
 • Email:

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC

  Họ và tên Bùi Thị Kim Tuyến
Chức vụ Hiệu trưởng
Phụ trách Phụ trách chung toàn trường
Trình độ Tiến sỹ
Chuyên ngành Tiếng anh
Điện thoại  
Email  tuyenbuithikim@gmail.com
 
  Họ và tên Dương Văn Tài
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Phụ trách Đào tạo
Trình độ Thạc sỹ
Chuyên ngành Toán học
Điện thoại  
Email tai.duongvan@yahoo.com.vn
 
  Họ và tên Bùi Văn Lý
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Phụ trách NCKH, CSVC
Trình độ Thạc sỹ
Chuyên ngành Toán học
Điện thoại  
Email  

II. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

Nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng

 • Hiệu trưởng là người đại diện theo pháp luật của Trường, chịu trách nhiệm  trực tiếp quản lý và điều hành các hoạt động của nhà trường theo các qui định của pháp luật.
 • Hiệu trưởng có quyền hạn và chịu trách nhiệm trước cơ quan chủ quản và Bộ Giáo dục & Đào tạo về các lĩnh vực, nhiệm vụ được quy định theo Điều 40,  Điều lệ trường Cao đẳng (Điều lệ được ban hành theo Thông tư 14/2009/TT-BGD&ĐT ngày 28/5/2009).
 • Hiệu trưởng do Chủ tịch UBND tinh bổ nhiệm, tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm hiệu trưởng theo quy định Điều 41, điều lệ trường cao đẳng và các yêu cầu, nguyên tắc về quy hoạch, quy trình bổ nhiệm cán bộ quản lý của Sở GD&ĐT, UBND tỉnh Hoà Bình.

Nhiệm vụ, quyền hạn của phó Hiệu trưởng

 • Phó Hiệu trưởng trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực công tác, một số tổ chức đơn vị theo sự phân công của Hiệu trưởng, giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý và điều hành các hoạt động của trường, giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực được phân công. Thay mặt hiệu trưởng và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về kết quả công việc và các vấn đề khác thuộc lĩnh vực đó, có sự phối hợp cộng đồng trách nhiệm để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của nhà trường.
 • Phó Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm khi ký thay một số hồ sơ, văn bản, giấy tờ được Hiệu trưởng uỷ quyền.
 • Tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm phó Hiệu trưởng theo qui định tại Điều 42, Điều lệ trường Cao đẳng và qui định của các cấp có thẩm quyền.
: