• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Tổ lý luận chính trị

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC

  Họ và tên Quách Công Sơn
Chức vụ Tổ trưởng
Phụ trách  
Trình độ Thạc sỹ
Chuyên ngành Kinh tế chính trị; Giảng viên Tư tưởng Hồ Chí Minh
Điện thoại  0985834232
Email congson.snv@gmail.com 
 
  Họ và tên Trần Lê Quân
Chức vụ Tổ phó
Phụ trách  
Trình độ Thạc sỹ
Chuyên ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học
Điện thoại  0983532118
Email quantranle915@gmail.com 
 
  Họ và tên Nguyễn Phương Quỳnh
Chức vụ Giảng viên
Trình độ Thạc sỹ
Chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh
Điện thoại 0946123641 
Email nguyenquynhhb1969@gmail.com
   
 
  Họ và tên Trịnh Thị Hồng
Chức vụ Giảng viên
Trình độ Thạc sỹ
Chuyên ngành Triết học
Điện thoại 0975534506 
Email trinhhongcdsphb@gmail.com 
   
     
  Họ và tên Đỗ Thị Tiến Thành
Chức vụ Giảng viên
Trình độ Đại học
Chuyên ngành Giáo dục chính trị
Điện thoại  
Email  
   
     
  Họ và tên Nguyễn Hồng Loan
Chức vụ Giảng viên
Trình độ Thạc sỹ
Chuyên ngành Triết học
Điện thoại 0946946746 
Email nguyenhongloanhb@gmail.com 
   
     
  Họ và tên Hà Thị Vân Hòa
Chức vụ Giảng viên
Trình độ Đại học
Chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh
Điện thoại 0979637265 
Email hathivanhoa@gmail.com 
   
     
  Họ và tên Bùi Thị Phương
Chức vụ Giảng viên
Trình độ Đại học
Chuyên ngành Giáo dục chính trị, Giáo dục Quốc phòng
Điện thoại 0976834900 
Email nguyenhoangg18@gmail.com 
     
  Họ và tên Đỗ Thị Thanh Mai
Chức vụ Giảng viên
Trình độ Đại học
Chuyên ngành Giáo dục chính trị
Điện thoại 0985953626 
Email thanhmai86cdsphb@gmail.com 
: