• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Tổ lý luận chính trị (từ năm 2018 - nay)

TỔ LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ (2018- Nay)

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC

  Họ và tên Quách Công Sơn
Chức vụ Tổ trưởng
Phụ trách  
Trình độ Thạc sỹ
Chuyên ngành Kinh tế chính trị; Giảng viên Tư tưởng Hồ Chí Minh
Điện thoại  0985834232
Email congson.snv@gmail.com 
 
  Họ và tên Trần Lê Quân
Chức vụ Tổ phó
Phụ trách  
Trình độ Thạc sỹ
Chuyên ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học
Điện thoại  0983532118
Email quantranle915@gmail.com 
 
  Họ và tên Nguyễn Phương Quỳnh
Chức vụ Giảng viên
Trình độ Thạc sỹ
Chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh
Điện thoại 0946123641 
Email nguyenquynhhb1969@gmail.com
   
 
Họ và tên Hà Thị Vân Hòa
Chức vụ giảng viên
Trình độ Đại học
Chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh
Điện thoại 0979637256
Email hathivanhoa@gmail.com 
   
     
Họ và tên Đỗ Thị Thanh Mai
Chức vụ Giảng viên
Trình độ Đại học
Chuyên ngành Giáo dục chính trị
Điện thoại  0985953626
Email   thanhmai86cdsphb@gmail.com
     
     
 

II. CHỨC NĂNG , NHIỆM VỤ

1. Về đào tạo:
 
- Tham mưu cho BGH về chương trình, nội dung đổi mới phương pháp dạy học. Về kế hoạch đào tạo và trực tiếp tổ chức thực hiện các kế hoạch, nhiệm vụ được phân công.
- Trực tiếp tham gia giảng dạy các môn khoa học Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh trong sinh viên và tuyên truyền chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối chính sách của Đảng trong nhà trường.
- Không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo góp phần thực hiện mục tiêu đào tạo toàn diện.
 
2. Về nghiên cứu khoa học:
 
- Nghiên cứu khoa học là một chức năng nhiệm vụ quan trọng của mỗi cán bộ giảng viên trong khoa.
 
3. Xây dựng đội ngũ
 
- Xây dựng đội ngũ cả về số lượng và chất lượng, xây dựng mối quan hệ phối hợp chặt chẽ với đội ngũ giảng viên.
 
4. Về quản lý sinh viên
 
- Giảng viên tham gia giảng dạy phải đồng thời làm chủ nhiệm lớp để quản lý sinh viên, nắm bắt được tâm tư nguyện vọng khó khăn, vướng mắc của sinh viên, cùng với hệ thống các tổ chức của nhà trường quản lý tốt sinh viên.

: