• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Tổ giáo dục quốc phòng

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC

  Họ và tên Nguyễn Văn Lợi
Chức vụ Tổ trưởng
Phụ trách  
Trình độ Thạc sỹ
Chuyên ngành Giáo dục thể chất
Điện thoại  
Email  
 
  Họ và tên Bùi Thị Hải
Chức vụ Giảng viên
Trình độ Đại học
Chuyên ngành Giáo dục thể chất
Điện thoại  
Email  
   
 
  Họ và tên Vũ Thị Ánh Ngọc
Chức vụ Giảng viên
Trình độ Thạc sỹ
Chuyên ngành Giáo dục thể chất
Điện thoại  
Email  
   
 
  Họ và tên Đồng Sỹ Khang
Chức vụ Giảng viên
Trình độ Thạc sỹ
Chuyên ngành Giáo dục thể chất
Điện thoại  
Email  
   
     
  Họ và tên Bùi Văn Thiện
Chức vụ Giảng viên
Trình độ Đại học
Chuyên ngành Giáo dục thể chất – GDQP
Điện thoại  
Email  
   
     
  Họ và tên Nguyễn Huy Hoàng Long
Chức vụ Giảng viên
Trình độ Đại học
Chuyên ngành Giáo dục thể chất – GDQP
Điện thoại  
Email
: