• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Tổ Giáo dục Quốc phòng An ninh - Giáo dục Thể chất (từ năm 2018 - nay)

TỔ GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG AN NINH - GIÁO DỤC THỂ CHẤT (2018- Nay)

  • Văn phòng: Tầng 3 - Dãy nhà hiệu bộ
  • Điện thoại:
  • Email: 

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC

  Họ và tên Nguyễn Văn Lợi
Chức vụ Tổ trưởng
Phụ trách  
Trình độ Thạc sỹ
Chuyên ngành Giáo dục thể chất
Điện thoại  
Email  
 
  Họ và tên Vũ Thị Ánh Ngọc
Chức vụ Giảng viên
Trình độ Thạc sỹ
Chuyên ngành Giáo dục thể chất
Điện thoại  
Email  
   
 
  Họ và tên Đồng Sỹ Khang
Chức vụ Giảng viên
Trình độ Thạc sỹ
Chuyên ngành Giáo dục thể chất
Điện thoại  
Email  
   
 
  Họ và tên Bùi Văn Thiện
Chức vụ Giảng viên
Trình độ Đại học
Chuyên ngành Giáo dục thể chất - GDQP
Điện thoại  
Email  
   
     
  Họ và tên Nguyễn Thị Hưng
Chức vụ Giảng viên
Trình độ Thạc sỹ
Chuyên ngành Giáo dục thể chất; Thạc sỹ QLGD
Điện thoại  
Email  
   
  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng

Giúp việc Hiệu trưởng quản lý và phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện chương trình môn học Giáo dục quốc phòng an ninh cho học sinh, sinh viên và công tác quốc phòng trong Nhà trường.

2. Nhiệm vụ

a) Tổ chức kế hoạch giảng dạy theo chương trình giáo dục quốc phòng an ninh cho học sinh, sinh viên; theo dõi quản lý tổ chức triển khai việc thực hiện kế hoạch;

b) Thực hiện việc giảng dạy, kiểm tra, thi, đánh giá và xử lý kết quả học tập môn học của học sinh, sinh viên; giảng dạy giáo dục quốc phòng an ninh cho các đơn vị liên kết theo quy định phân luồng đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

c) Chịu sự quản lý toàn diện của Nhà trường và sự chỉ đạo chuyên môn của cơ quan giáo dục quốc phòng cấp trên;

d) Phối hợp thực hiện công tác quân sự địa phương và tham mưu cho lãnh đạo Trường về công tác quân sự theo quy định của cơ quan quân sự địa phương và hướng dẫn của Bộ chủ quản;

đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

: