• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Tổ thư viện

  • Văn phòng: Tầng 1 – Dãy nhà thư viện
  • Điện thoại:  
  • Email:  

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC

  Họ và tên Nguyễn Thị Hồng
Chức vụ Tổ trưởng
Phụ trách  
Trình độ Đại học
Chuyên ngành Thư viện thông tin
Điện thoại  
Email  
 
  Họ và tên Bùi Tiến Dũng
Chức vụ Giảng viên
Trình độ Đại học
Chuyên ngành Thông tin thư viện
Điện thoại  
Email  
   
 
  Họ và tên Hoàng Thu Thủy
Chức vụ Giảng viên
Trình độ Đại học
Chuyên ngành Thông tin thư viện
Điện thoại  
Email  
   
 
  Họ và tên Nguyễn Thị An
Chức vụ Giảng viên
Trình độ Đại học
Chuyên ngành Thư viện
Điện thoại  
Email  
   
     
  Họ và tên Lê Hồng Hảo
Chức vụ Giảng viên
Trình độ Đại học
Chuyên ngành Thư viện
Điện thoại  
Email
: