• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận và giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cho các tập thể, cá nhân cán bộ giảng viên năm học 2016-2017

QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận và giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học  cho các tập thể, cá nhân cán bộ giảng  viên   năm học 2016-2017

Căn cứ thông tư số 01/2015/TT-BGD&ĐT ngày 15 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ GD &ĐT về việc ban hành Điều lệ trường Cao đẳng;

Căn cứ Hướng dẫn số 1677/SGD&ĐT, ngày 15/9/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn viết sáng kiến, đề tài khoa học năm học 2016-2017;

Căn cứ Quyết định số 191/QĐ-CĐSP, ngày 22/7/2015 của Hiệu trưởng trường CĐSP Hòa Bình về việc ban hành Hướng dẫn thực hiện Thông tư 47/2014/TT-BGDĐT qui định về chế độ làm việc đối với giảng viên;

Căn cứ Kế hoạch số 197 /CĐSP- QLKH ngày 21 tháng 09 năm 2016 của Hiệu trưởng trường CĐSP Hòa Bình về triển khai công tác NCKH  năm học 2016-2017;

Căn cứ vào đăng kí nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của các tập thể, cá nhân năm học 2016 -2017;

Căn cứ vào kết quả nghiệm thu đề cương đề tài khoa học và SKKN;

Xét đề nghị của Trưởng phòng QLKH &HTQT,

{pdf}images/2016/pdf/QD cong nhan va giao NV trien khai de cuong 2016-2017.pdf|width:650|height:800{/pdf}

: