• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Phòng Kế hoạch - Tài chính (từ năm 2018-nay)

PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH (2018- Nay)

  • Văn phòng: Tầng 1 - Dãy nhà hiệu bộ. 
  • Điện thoại: 
  • Email:  

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC

  Họ và tên Bùi Thị Kim Dung
Chức vụ Phó Trưởng phòng
Phụ trách  
Trình độ  
Chuyên ngành  
Điện thoại  
Email  
 
  Họ và tên Nguyễn Thị Mai
Chức vụ Kế Toán trưởng
Phụ trách  
Trình độ  
Chuyên ngành  
Điện thoại  
Email  
 
  Họ và tên Bùi Thị Mai
Chức vụ  
Trình độ  
Chuyên ngành  
Điện thoại  
Email  
   
 
  Họ và tên Nguyễn Thị Trang
Chức vụ Thủ quỹ
Trình độ  
Chuyên ngành  
Điện thoại  
Email  
   
     
  Họ và tên Vũ Thị Kết
Chức vụ  
Trình độ  
Chuyên ngành  
Điện thoại  
Email  
   

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

: