• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Tổ tâm lý giáo dục (từ năm 2018 - nay)

TỔ TÂM LÝ GIÁO DỤC (2018- Nay)

  • Văn phòng: Tầng 2 - Dãy nhà hiệu bộ
  • Điện thoại: 02183.893118
  • Email: t.tlgdhb@yahoo.com.vn

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC

  Họ và tên Phạm Nam Phương
Chức vụ Tổ trưởng
Phụ trách  
Trình độ Thạc sỹ
Chuyên ngành Giáo dục học
Điện thoại  
Email  
 
  Họ và tên Phạm Thị Lệ Hằng
Chức vụ Giảng viên
Phụ trách  
Trình độ Thạc sỹ
Chuyên ngành Giáo dục học
Điện thoại  
Email  
 
  Họ và tên Trần Thị Thu Trang
Chức vụ Giảng viên
Trình độ Thạc sỹ
Chuyên ngành Giáo dục học
Điện thoại  
Email  
   
 
  Họ và tên Trần Thị Hương Dung
Chức vụ Giảng viên
Trình độ Thạc sỹ
Chuyên ngành Tâm lý học
Điện thoại  
Email  
   
  Họ và tên Nguyễn Thị Huyền
Chức vụ Giảng viên
Trình độ  
Chuyên ngành  
Điện thoại  
Email  
   

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng

- Nghiên cứu, xây dựng và phát triển chương trình đào tạo, nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên các hệ  đào tạo bậc đại học

- Tham gia các hệ đào tạo khác của Trường

- Tham gia đào tạo, bồi dưỡng giáo viên

2. Nhiệm vụ

- Giảng dạy các môn: Tâm lý học; Giáo dục học

- Tổ chức thi, chấm thi và kiểm tra, đánh giá các môn nghiệp vụ sư phạm

- Hướng dẫn rèn luyện NVSP, TTSP  cho sinh viên năm cuối cùng của các khóa học

- Nghiên cứu khoa học và hướng dẫn NCKH cho sinh viên phụ vụ cho công tác đào tạo

: