• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

BÁO CÁO TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2018

I. 550/BC-CĐSP về việc báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2018

II. Mẫu số 1 - BÁO CÁO TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2018

III. Mẫu số 2 - DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2018

IV. DANH SÁCH SINH VIÊN PHẢN HỒI NĂM 2018

: